Všeobecné obchodní podmínky

společnosti LIKOP, s. r.o., Třinec, Dolní Lištná č.60, platné od 01.01.2022

1. Dodání zboží.

Na základě přijaté objednávky prodávající vystaví a odešle E-mailem kupujícímu písemné potvrzení, kde jsou uvedeny údaje o aktuální ceně, dostupnosti zboží a možném termínu odběru. Zboží je považováno za dodané splněním sjednané dodací podmínky dle INCOTERMS 2020. Standardní dodací podmínkou, není-li dohodou obou smluvních stran stanoveno jinak, je dodací parita EXW LIKOP, s.r.o. Třinec. Kupující si po obdržení potvrzení objednávky zajistí odběr zboží. V případě, že kupující požádá prodávajícího o zajištění doručení zboží, bude mu zboží odesláno přepravní službou na náklady odběratele.

Nově odesíláme balíky o maximální hmotnosti do 31,5kg.

Platné ceny zásilek:

                   - 130,-Kč (platí pro dodání zboží v režimu běžné fakturace) 

                   - 160,-Kč (platí pro dodání zboží v režimu platby na dobírku) 

Výše uvedené ceny bez 21% DPH. V případě osobního odběru, osoba, jíž má být zboží předáno, je povinna prokázat, že tak činí jménem kupujícího a je oprávněna k převzetí zboží. Prodávající má v případě potřeby právo na realizaci částečných dodávek zboží. Prodávající je povinen dodat veškeré doklady a písemnosti potřebné k zásilce zboží.

2. Balení a zabezpečení zboží.

Zboží je zabezpečeno zajišťovacími prostředky, které splňují podmínky bezpečné přepravy. Případné zajišťovací prostředky (EUR palety, kovové bedny MARS, apod.), které jsou uvedeny na dodacím listě i na faktuře, jsou vratné. Prodávající při expedici zboží tyto obaly vyúčtuje. Kupující má možnost vrátit nepoškozené obaly do 60 dnů od data odběru. V tomto případě bude na vrácené obaly vystaven řádný dobropis. Kupující je povinen při vrácení zajišťovacích prostředků přiložit kopii dodacího listu. V případě, že dohodou obou smluvních stran bude určeno, že se vratné obaly budou vydávat neúčetně, oběh vratných obalů se řídí těmito pravidly: vždy 1x za kvartál si obě smluvní strany odsouhlasí obalové saldo (nejpozději do 15 dnů po uzávěrce předmětného období). Pokud do 30-ti dnů od provedení inventury vratných obalů nedojde k navrácení zapůjčených obalů prodávajícímu, ten má právo si obaly, které nebyly do uvedeného data vráceny vyfakturovat v plné výši. V případě navrácení obalů si náklady na přepravu zpět prodávajícímu v obou případech nese kupující. Prodejní a výkupní ceny vratných obalů jsou totožné.

Druhy a ceny obalů:

3. Cena.

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a cenu vratných obalů včetně DPH. Ceny jsou platné do odvolání. Kupní cena může být prodávajícím dodatečně upravena, v poměru k cenovým změnám vstupních surovin a energií. Pokud se tak stane musí prodávající informovat kupujícího minimálně 30 dní před plánovaným provedením změn.

4. Platební podmínky.

Pokud není dohodnuto jinak, platba bankovním převodem se 14-denní splatností.

Prodávající vyfakturuje zboží v okamžiku jeho předání kupujícímu. Den dodání zboží, uvedený na faktuře, je dnem zdanitelného plnění.

5. Nabytí vlastnického práva.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení plné kupní ceny, dle ust. § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

6. Odpovědnost za vady.

Dodavatel provádí pravidelnou kontrolu jakosti. Stálým prověřováním výrobního procesu na všech výrobních stupních výrobními pracovníky a výstupní kontrolou hotových výrobků, ručí dodavatel odběrateli za celkovou kvalitu dle těchto TPP a tím za bezchybné použití výrobků. Prodávající se zavazuje, že dodané výrobky budou způsobilé ke smluvenému účelu a přejímá záruku za jakost výrobků ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku. Záruka za jakost se na výrobky stanovuje takto:

6.1. Výrobky balené do kartonů mohou být s ohledem na prostředí uskladněné u odběratele na dobu 3 měsíců.

6.2. Výrobky dodávané volně v kovových otevřených nebo uzavřených bednách mohou být s ohledem na prostředí uskladněny u kupujícího na dobu 1-4 týdnů.

Výrobky musí být uskladněné v čistém a suchém prostředí nepřesahujícím 60% vzdušné vlhkosti při teplotě ne nižší než 0ºC.

Po uplynutí uskladňovací doby vyplývající z bodů 6.1. a 6.2. za vady z uvedených vlivů dodavatel neručí. Rozměrové i pevnostní parametry výrobků zůstávají neměnné po celou dobu záruky, která činí 6 měsíců. Záruce nepodléhají výrobky poškozené neodbornou a násilnou manipulací u odběratele.

Oznámení vady musí být provedeno písemnou formou a musí být doloženo doklady, osvědčujícími opodstatněnost reklamace. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě uskladnění zboží. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně, až do vyřízení reklamace a jakákoliv manipulace s tímto zbožím, která by mohla ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustná. Porušení povinností stanovených tímto článkem, má za následek zánik práv z odpovědnosti vady.

7. Majetková sankce za porušení povinností.

V případě, že prodávající není schopen dodržet smluvený termín dodání, musí neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího a to nejpozději 48 hodin před vypršením smluvní lhůty.

Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, popřípadě jiné dlužné částky, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty za každý kalendářní den prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat zákonný úrok z prodlení. Prodávající je oprávněn zastavit dodávky kupujícímu na základě neuhrazených pohledávek až do uhrazení veškerých závazků vůči prodávajícímu. Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delší než 30 dnů, bude automaticky zveřejněn v internetové databázi dlužníků www.bpx.cz

8. Odstoupení od smlouvy

V případě podstatného porušení smluvních povinností (např. nezaplacení kupní ceny) jednou smluvní stranou, je druhá strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je oprávněn zrušit bez udání důvodů potvrzení objednávky (kupní smlouvu) zaplacením odstupného ve výši 50% ze sjednané kupní ceny.

9. Závěrečná ustanovení.

Práva a povinnosti kupujícího vyplývající z této kupní smlouvy nelze platně postoupit na jiný subjekt, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

Kupující, jako i jeho právní nástupce, je povinen neprodleně prodávajícímu oznámit jakékoliv okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z uzavřených všeobecných obchodních podmínek (potvrzení objednávek).

Emailové zprávy nebo faxové kopie odeslané prodávajícím mají platnost originálu.

Prodávající prohlašuje, že informace o cenách považuje vůči třetím osobám za důvěrné.

Práva a povinnosti v těchto všeobecných obchodních podmínkách výslovně neuvedená se řídí dotčenými ustanoveními Občanského zákoníku a dalších navazujících právních předpisů. V případě, že některá z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou, či se stanou neplatnými, nebo neúčinnými v důsledku jejich rozporu s platnou právní úpravou, nedotýká se to platnosti a účinnosti zbývajících ustanovení všeobecných obchodních podmínek, vyjma případů, kdy z povahy těchto všeobecných obchodních podmínek, či jejich obsahu vyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu všeobecných obchodních podmínek. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí aktuálně platná právní úprava, tak aby bylo dosaženo stejného výsledku, který byl zamýšlen tímto neplatným, či nevynutitelným ustanovením

V Třinci dne: 01.01.2022